Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

 PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV  za šolsko leto 2019/2020

 

Publikacija za starše in učence Publikacija 2019-2020

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Za vas smo pripravili kratek opis predmetov, ki jih na podlagi naših izkušenj in vašega zanimanja lahko ponudimo učencem. Želimo si, da bi bili izbirni predmeti privlačni in zanimivi ter da bi vsakdo našel tistega, ki ga bo v šolskem letu 2019/2020 z veseljem obiskoval.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci lahko izbirajo med:

 • triletnimi predmeti (jeziki: Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.) – skupina 1,
 • triletnimi predmeti, lahko tudi krajšimi (Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.) – skupina 2,
 • enoletni predmeti, vezani na razred (Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.) – skupina 3,
 • enoletni predmeti (Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.) – skupina 4.
 • Šola mora obvezno ponuditi naslednje predmete: tuji jezik, retoriko ter verstva in etiko.
 • Vsem izbirnim vsebinam je namenjena ena ura tedensko, razen tujemu jeziku, ki sta mu namenjeni dve uri.

 

POSTOPEK IZBIRE

Izbirni predmeti so del programa, ki si ga lahko učenci izberejo po svojem okusu in si tako naredijo izobraževanje bolj zanimivo.

Ker si bodo učenci predmete izbirali sami, je pomembno, da se odločajo v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi. Učenci naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri odločitvi pa lahko upoštevajo tudi svojo bodočo poklicno usmeritev.

Predmete, ki učence zanimajo, naj razvrstijo na svojo lestvico interesov. Če se zgodi, da za katerega od predmetov, ki bi si ga radi izbrali, ne bo dovolj zanimanja in ga ne bomo izvajali, se bodo vpisali k prvemu naslednjemu predmetu s svoje lestvice, za katerega bo dovolj prijavljenih.

 

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 

Učenec lahko vsako leto zamenja predmete.

 

OCENJEVANJE

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

POSTOPEK IZBIRE

 1. Učenci prinesejo izpolnjene vprašalnike nazaj v šolo
 2. Odgovori vprašalnikov se vnesejo v računalnik
 3. Na podlagi odgovorov se izoblikujejo skupine izbirnih predmetov.

(glede na zanimanje učencev).

 1. Seznanitev učencev z rezultati in usklajevanje ter premiki učencev pri

razvrstitvi.

 1. Dokončno oblikovanje skupin.

 

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV ZA SEDMOŠOLCE (PA TUDI ZA OSMOŠOLCE IN DEVETOŠOLCE), KI JIH NUDIMO NA ŠOLI,

urejen po sklopih in glede na razred v šolskem letu 2019/2020

 

Družboslovno-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti

UČENCI LAHKO IZBIRAJO:

– v 7. razredu:

·         Angleščina I – skupina 1

·         Nemščina I – skupina 1

·         Verstva in etika I – skupina 2

·         Likovno snovanje I – skupina 3

·         Gledališki klub – skupina 4

·         Turistična vzgoja – skupina 4

·         Varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami – skupina 4

·         Osnovni vbodi in tehnike vezenja – skupina 4

 

– v 8. razredu:

·         Nemščina II – skupina 1

·         Angleščina II – skupina 1

·         Verstva in etika II – skupina 2

·         Likovno snovanje II – skupina 3

·         Življenje človeka na Zemlji – skupina 3

·         Turistična vzgoja – skupina 4

 

– v 9. razredu:

·         Nemščina III – skupina 1

·         Angleščina III – skupina 1

·         Turistična vzgoja – skupina 4

·         Verstva in etika III – skupina 3

·         Likovno snovanje III – skupina 3

·         Retorika – skupina 3

·         Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja – skupina 3

UČENCI LAHKO IZBIRAJO:

– v 7. razredu:

·         Urejanje besedil – skupina 2

·         Izbrani šport košarka – skupina 4

·         Obdelava gradiv: les – skupina 4

·         Sodobna priprava hrane – skupina 4

·         Sonce, Luna, Zemlja – skupina 4

 

– v 8. razredu:

·         Multimedija – skupina 2

·         Robotika v tehniki – skupina 3

·         Sodobna priprava hrane – skupina 4

·         Poskusi v kemiji – skupina 3

·         Sonce, Luna, Zemlja – skupina 4

·         Izbrani šport rokomet – skupina 4

·         Načini prehranjevanja – skupina 3

·         Matematična delavnica 8 – skupina 3

 

– v 9. razredu:

·         Šport za zdravje – skupina 4

·         Robotika v tehniki – skupina 3

·         Računalniška omrežja – skupina 2

·         Načini prehranjevanja – skupina 3

·         Elektrotehnika – skupina 3

·         Poskusi v kemiji – skupina 3

·         Sonce, Luna, Zemlja – skupina 4

 

Kratek opis predlaganih izbirnih predmetov

 

ANGLEŠČINA I, II, III / NEMŠČINA I, II, III

Učiteljice:               Tatjana Ilešič, Monja Kolbl, Marijana Topolovec, Natalija Šparakl

Število ur:              70 ur letno / 2 uri tedensko: 7. in 8. razred

64 ur letno / 2 uri tedensko v 9. razredu

 

Cilji:  

 • vzgajanje za strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi;
 • vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno;
 • učenje nemščine učencem pomaga razumeti, da je nemščina sredstvo, s katerim lahko pridobijo več znanja in izkušenj;
 • učenci začnejo z razvijanjem celostne sposobnosti za medkulturne in med jezikovne komunikacije s pomočjo nemščine;
 • pouk nemščine je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti;
 • učenci razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje ter jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje), postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami, konvencijami in funkcijami.

 

Predstavitev predmeta:

Nemščina ali angleščina sta v osnovni šoli triletna predmeta, ki se izvajata dve uri tedensko, kar je skupno 204 ure. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi; lahko pa začne z učenjem v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje. Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v OŠ in s tem tudi triletno učenje nemščine ali angleščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem.

 

VERSTVA IN ETIKA I, II, III

Učitelj:                    Daniel Tement

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko: 7. in 8. razred

32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Cilji:

 • spoznati različna religiozna in nereligiozna pojmovanja sveta ter življenja na njem;
 • razvijati sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen reševati konflikte;
 • razvijati zmožnost etične presoje in pripravljenosti za prevzemanje odgovornosti zase, druge ljudi in naravo;
 • spoznavati objektivna dejstva, odkrivati moralne vrednote in dosegati spoznanja, ki pomagajo oblikovati življenjske odločitve;
 • ovrednotiti pomen krščanstva za razvoj evropskih kultur in oblikovanje slovenskega naroda;
 • navajati na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še posebej glede na njeno versko pluralnost.

 

Predstavitev predmeta:

Učence pripravljamo na dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine različnosti sveta, pri čemer je pozornost pri predmetu namenjena nasprotjem, ki lahko izhajajo iz sprejemanja različnosti, ter pogojem in načelom, ki omogočajo sožitje (vrednote, dostojanstvo, sporazumevanje). Pri obravnavi verstev so v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednot in etike medčloveških odnosov, pri čemer vključujemo tudi  ožje življenjske teme, kot so družina, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, delo in poklic. Temeljna kategorija je oseba, njena odgovorna dejavnost v svetu in različnih skupnostih. Tako učence navajamo na pripravljenost in usposobljenost za avtonomno ter odgovorno ravnanje v demokratični družbi, ob kritičnem presojanju vrednot in življenjskih okoliščin, ter pripravljenost za dialog.

 

UREJANJE BESEDIL              v 7. razredu

MULTIMEDIJA                         v 8. razredu

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA  v 9. razredu

Učitelj:                    Mitja Gerič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. in 8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Predstavitev predmeta:

Računalništvo je razdeljeno na tri sklope: urejanje besedil (UBE) se izvaja v 7. razredu, multimedija (MME) v 8. in računalniška omrežja (ROM) v 9. razredu.

V prvem letu (UBE) učenci v okviru svoje poljubno izbrane teme projektne naloge spoznajo postopke vnosa in predvsem urejanja besedila, skeniranja in oblikovanja slik in iskanja želenih podatkov na internetu. Izdelek je barvna projektna naloga s primerno urejenim besedilom, oblikovano glavo in nogo besedila, primerno oštevilčenimi stranmi in tabelo ter samodejno vstavljenima kazaloma vsebine in slik. Drugo izbrano leto računalništva (MME)  izdelajo predstavitev z računalnikom, s premišljenimi grafičnimi in zvočnimi animacijami. Tretje leto (ROM) učenci oblikujejo svojo internetno spletno stran in jo postavijo pod svojim uporabniškim imenom na www-strežniku. Vso pridobljeno znanje bodo s pridom izkoriščali in ga s tem utrjevali že v osnovni šoli. Pozneje pa bodo le s primerno utrjenim znanjem lahko sledili in uporabljali izjemno hitro prihajajoče novosti na področju računalništva in interneta ter na drugih področjih.

 

LIKOVNO SNOVANJE I, II, III

Učitelj:                    Vitomir Kaučič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. in 8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Predstavitev predmeta:

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje – je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno oblikuje. Z likovnim prakticiranjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, čustev in gibalno občutljivost, natančno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo  in motorično spretnost. Gre za kompleksno sodelovanje in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učenca. Dejavniki se aktivirajo verbalno, realizirajo pa se v likovnem izražanju.

 

Učenci:

 • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
 • pridobivajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote,
 • se seznanijo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom,
 • ob likovno dejavnem delu bogatijo čustvene , socialne in estetske osebnostne kvalitete,
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine.

 

MATEMATIČNA DELAVNICA   8

Učiteljica:                  Marta Kolbl

Število ur:                       35 ur letno / 1 ura tedensko v 8. razredu

 

Splošni cilji predmeta:

 • učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku.
 • oblikujejo pozitivni odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti.
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja.
 • razvijajo prostorsko predstavljivost.
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.
 • učijo se celovitega načrtovanja in izvajanja matematične dejavnosti ter sodelovanja z drugimi.

 

Predstavitev predmeta:

V matematični delavnici pouk temelji na aktivnih oblikah dela, ki so prilagojene interesom učencev.  Zaželeno je

Samostojno in skupinsko delo, praktično delo z različnimi modeli in učili, delo z materiali (šivanje in vezenje krivulj, rezanje in sestavljanje iz papirja,…), preiskovanje, delo na terenu in v veliki meri tudi v računalniški učilnici ter učenje preko igre.

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Ocena iz predmeta MAT tukaj ni pomembna, saj se delo in vsebina prilagodi interesom učenca.

Namenjen je učencem, ki radi rešujejo bolj in manj zapletene matematične uganke, probleme, križanke, labirinte, sudokuje, potapljajo ladjice in rešujejo gobeline

Predmet je enoletni za razred.

 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Učitelj:                    Daniel Tement

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 8. razredu

 

Cilji:

 • spoznavanje in razumevanje načinov prilagajanja na različne podnebne pogoje v pokrajinah;
 • razumevanje pomena varovanja naravnega okolja na izbranih območjih;
 • oblikovanje lastnih stališč in predlaganje rešitev za ohranitev naravnega ravnotežja.

 

Predstavitev predmeta:

Učenci 8. razreda razširjajo osnovna znanja o naravnogeografskih in družbeno – geografskih pojavih in procesih v svetu ter domačem okolju s študijem primerov in poskusi. Razširjajo predstave o svetu in domači pokrajini, spoznavajo načine prilagajanja človeku različnim podnebnim in drugim naravnim pogojem. Iščejo negativne primere človekovega izkoriščanja narave, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja. Raziščejo vzroke za onesnaževanje okolja na izbranih območjih in oblike varovanja okolja. Upoštevajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na iskanih območjih.

 

SONCE, LUNA, ZEMLJA

Učitelj:                    Samo Zanjkovič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7., 8. razredu

32 ur letno/1 ura tedensko v 9. razredu

Predstavitev in namen:

V okviru sklopa »SONCE, LUNA IN ZEMLJA« bomo raziskovali in opazovali našo »bližnjo« okolico (Sonce, Luno in Zemljo). Ugotavljali bomo, kakšne oblike so Zemlja, Luna in Sonce ter raziskovali površje Zemlje in Lune. Ugotavljali bomo, zakaj vidimo Lunine mene in zakaj nam Luna kaže vedno isti obraz. Nepozaben bo pogled s teleskopom na Luno, posejano s kraterji.

Naučili se bomo ocenjevati kote z iztegnjeno roko. Ugotavljali bomo, zakaj nastaneta Sončev in Lunin mrk ter zakaj imamo letne čase in različno dolge dneve in noči. Določali bomo dolžino dneva in višino Sonca čez dan ter se pogovarjali o tem, kako mi na Zemlji doživljamo vesolje in pojave v njem.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda. Če bo mogoče, bomo organizirali več nočnih opazovanj. Podnevi bomo Sonce opazovali skozi posebna očala ali s pomočjo projekcije. Vseskozi bomo spremljali zanimive astronomske dogodke in jih opazovali, če bo dopuščalo vreme in čas dogodka.

 

Oblike dela in vrednotenje znanja:

Ocenjevali bomo, izdelke (modele), seminarske naloge, terenske vaje in raziskovanje pri pouku.

Učenec dobi minimalno dve oceni.

 

POSKUSI V KEMIJI

Učiteljica:               Milena Žibrat

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Cilji:

 • učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanj in eksperimentiranja;
 • razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje;
 • seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;
 • urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega

 

Predstavitev predmeta:

Je enoletni predmet, ki je namenjen učencem 8. in 9. razreda. V njem učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela. Usvojijo postopek eksperimentiranja (raziskovalnega dela): od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem

 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Učiteljica:                Brigita Čeh

Število ur:               35 ur letno / 1 ura tedensko v 7.  razredu

 

Predmet je namenjen pridobivanju osnovnega znanja učencev o pojavu naravnih in drugih nesreč, ki se dogajajo okoli nas, dejavnemu odnosu človeštva do nesreč, vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč ter ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč.

Spoznali bomo ukrepe za preprečevanje nesreč in kako ukrepamo pred, med in po nesreči. Spoznali bomo pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb. Predmet pri učencih spodbuja oblikovanje dejavnega odnosa do okolja, predvsem pa do ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter spodbuja pripravljenost na pomoč drugim in prostovoljno delo. Sodelovali bomo s prostovoljnimi organizacijami in reševalnimi službami v našem kraju.

Veliko ur se bo opravilo v sodelovanju s prostovoljnimi organizacijami in reševalnimi službami na terenu. Vabljeni vsi učenci, ki jih to delo zanima.

 

RETORIKA

Učiteljica :              Metka Ohman

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Cilji:

 • retorika ni znanost niti umetnost, temveč veščina uspešnega izražanja svojih stališč, zato se je možno naučiti;
 • učenci se naučijo javnega nastopanja in javnega uspešnega zagovarjanja svojih stališč;
 • učijo se svoje izjave argumentirati tako, da sogovorca prepričajo, učijo se poslušati in razumeti druge;
 • spoznavajo, kako pomemben je spomin in dobro poznavanje jezika ter pomenov besed pri sestavi govora;
 • cilje dosegajo na različne načine in jih lahko učinkovito izkoristijo pri drugih predmetih in v življenju nasploh.

 

Predstavitev predmeta:

Je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko v 9. razredu. Pouk retorike se povezuje z učenčevimi izkušnjami, saj je retorika vsakdanja uporabna in koristna veščina. Teorija je ponazorjena z nekaj izbranimi besedili, dopolnjuje se z različnimi zapisanimi ali posnetimi govori literarnih junakov in medijskih osebnosti. Delo poteka v različnih oblikah (frontalno, individualno, skupinsko); zaželena je uporaba elektronskih medijev. Učenci dobijo dve oceni za samostojen govorni nastop in eno oceno za analizo (razčlenitev) govora.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Učitelj:                    Daniel Tement

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Cilji:

 • uporaba preprostih terenskih raziskovalnih metod na terenu;
 • pridobljeno znanje ustno, grafično, kvantitativno in pisno predstaviti;
 • razširjanje prostorskih predstav v domači pokrajini.

 

Predstavitev predmeta:

Predmet je namenjen učencem 9. razreda. Učenci se naučijo uporabljati preproste terenske raziskovalne metode, zlasti neposredno opazovanje, orientacijo v pokrajini, kartografsko in drugo gradivo in dokumentiranje ugotovljenega in opazovanega. Pri delu uporabljajo literaturo in sodobna sredstva za spoznavanje oddaljenih pokrajin. Pridobljeno znanje predstavijo na različne načine ( v obliki pisnih del, grafičnih prikazov…). Uporabljajo ga za primerjanje, analizo, sintezo in vrednotenje učnih vsebin.

 

TURISTIČNA VZGOJA

Učiteljica:               Marija Rakuša

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. in 8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko: 9. razred

 

Cilji:

 • učenci na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spremljajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju ( pokrajini ) in v Sloveniji;
 • spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji, in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos;
 • odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same;
 • vključujejo se v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;
 • spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;
 • spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu;
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

 

Predstavitev predmeta:

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda.  Skupina je lahko heterogena. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem bi naj vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobijo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih, zlasti pri turističnem krožku.

 

GLEDALIŠKI KLUB

Učiteljica :              Metka Sobočan Sarjaš

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

Cilji:

 • učenci pridobivajo temeljne pojme povezane z gledališčem, z dramatiko ;
 • pridobivajo naklonjenost do branja dramskih besedil, do gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav ;
 • ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini ;
 • razčlenjujejo dramsko besedilo, pretvarjajo literarno predlogo za predstavo, sami pišejo dramska besedila ter jih improvizirajo ;
 • razvijajo zmožnosti za izražanje z mimiko, gibanjem, s kretnjami in z govorom v odrskem prostoru ;
 • pripravljajo govorne interpretacije različnih besedil, predvsem poezije.

 

Predstavitev predmeta:

Gledališki klub je enoletni izbirni predmet, ki izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti. Dopolnjuje se z novimi vsebinami in besedili in je  povezan s spoznanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Učitelj upošteva interese otrok, lastne pobude ter pogoje za delo.

 

NAČINI PREHRANJEVANJA

Učiteljica:               Renata Bajzek

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

35 ur letno / 1 ura tedensko v 8. razredu

 Cilji:

 • učence poučiti, kako si z zdravo prehrano zagotoviti in ohraniti zdravje;
 • z učenci nadgraditi vsebine, pridobljene pri rednem pouku gospodinjstva;
 • poglobiti znanje v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
 • razvijati individualno ustvarjalnost pri pripravi hrane.

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta gospodinjstvo, kjer učenci ugotavljajo vplive hrane na zdravje, v smislu zagotavljanja kakovosti živil in jedi (od nakupa do priprave hrane).

Večina ur tega predmeta poteka praktično, pri čemer učenci osvajajo zdravo pripravo hrane in si s tem izoblikujejo dobre prehranske navade.

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Učiteljica:               Renata Bajzek

Število ur:              35 ur letno 1  ura tedensko v 7. In 8. razredu

 

Cilji: 

 • učence poučiti, kako si z zdravo prehrano zagotoviti in ohraniti zdravje;
 • z učenci nadgraditi vsebine, pridobljene pri rednem pouku gospodinjstva;
 • poglobiti znanje v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
 • razvijati individualno ustvarjalnost pri pripravi hrane.

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta gospodinjstvo, kjer učenci kritično ocenjujejo svojo prehranjenost, ugotavljajo povezave le-te z vplivi na zdravje in načrtujejo potrebne spremembe v prehrani. Učenci pri predmetu, pri katerem delo v večini poteka praktično, pripravljajo hrano za ljudi v različnih starostnih obdobjih ter se seznanjajo z alternativnimi načini prehrane ter prehrano v posebnih razmerah.

 

OBDELAVA GRADIV: LES

Učitelj:                    Srečko Štuhec

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

Cilji:

 • učenci načrtujejo predmete iz lesnih gradiv;
 • izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo;
 • spoznajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo lesa;
 • izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji;
 • pri izdelavi izdelka uporabijo obdelovalne postopke in ugotavljajo tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj;
 • spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo;
 • spoznajo poklice v lesni industriji in obrti.

 

Predstavitev predmeta:

Učenci izpopolnijo svoje znanje s področja obdelave lesa, ki so ga dobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo je les, ki ga lahko kombinirajo z ostalimi materiali. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabljajo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacija dela in planiranje proizvodnje. Izdelki so uporabni. Učenci pri delu iščejo lastne rešitve postavljenega problema. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

Učenci si morajo v knjigarni nabaviti komplet lesnih gradiv z delovnim zvezkom.

 

IZBRANI ŠPORT: Košarka

Učitelj:                    Jan Filipič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

Cilji:

 • razvijati gibalne sposobnosti ( moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in natančnost);
 • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov brez žoge; odkrivanje, varanje, skoki z žogo; poigravanja, vodenja, varanja, podajanja, sprejemanja, udarjanja in odvzemanja žoge;
 • izpopolnjevati tehniko in taktiko športnih iger do stopnje, ki omogoča sproščeno igro;
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti;
 • učence naučiti osnovnih pravil nogometa in osnovnih sodniških znakov;
 • spoštovati pravila športnega obnašanja ( fair play).

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja dodatno razširitev znanja v športnih aktivnostih. Učenci postajajo bolj samozavestni. Osvajajo se dodatna znanja, obenem pa se pripravljajo na tekmovanja. Dodatno se utrjujejo že osvojena znanja, ki jih pozneje uspešno uporabljajo pri ocenjevanju.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Učitelj:                 Jan Filipič

Število ur:             32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Cilji:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti

(aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi;

 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje);
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane na zdravje in dobro počutje;
 • razumeti odzivanje organizma na napor;
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti;
 • spoštovati pravila športnega obnašanja.

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja dodatno razširitev znanja v športnih aktivnostih. Učenci postajajo bolj samozavestni. Osvajajo se dodatna znanja, obenem pa se pripravljajo na tekmovanja. Dodatno se utrjujejo že osvojena znanja, ki jih pozneje uspešno uporabljajo pri ocenjevanju.

 

ZBRANI ŠPORT: Rokomet

Učitelj:              Slavko Voršič

Število ur:         35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

Cilji:

–          razvijati gibalne sposobnosti ( moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in natančnost);

–          izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov brez žoge; odkrivanje, varanje, skoki z žogo; poigravanja, vodenja, varanja,

podajanja, sprejemanja, udarjanja in odvzemanja žoge;

–          izpopolnjevati tehniko in taktiko športnih iger do stopnje, ki omogoča sproščeno igro;

–          spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti;

–          učence naučiti osnovnih pravil rokometa in osnovnih sodniških znakov;

–          spoštovati pravila športnega obnašanja ( fair play).

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja dodatno razširitev znanja v športnih aktivnostih. Učenci postajajo bolj samozavestni. Osvajajo se dodatna znanja, obenem pa se pripravljajo na tekmovanja. Dodatno se utrjujejo že osvojena znanja, ki jih pozneje uspešno uporabljajo pri ocenjevanju.

 

OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

Učiteljica:       Marjeta Kuhar

Število ur:      35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu,

 

Predstavitev predmeta:

Vezenje v osnovni šoli je triletni izbirni predmet za učence 7., 8. in 9. razreda (lahko tudi krajši) in ni vezan na razred.

Znanja, ki so zaobsežena v celotnem programu, so med seboj povezana, se nadgrajujejo in poglabljajo, zato priporočam, da se učenec /učenka naprej vključi k predmetu »Osnovni vbodi in tehnika vezenja« nadaljuje s »Slikarski, marjetični in gobelinski vbod« ter zaključi s predmetom »Angleško vezenje in rišelje vezenje«.

 

Cilji:

 • pri pregledovanju in izbiranju vzorcev razvija logično sklepanje in abstraktno mišljenje, ustvarjalnost in domišljijo;
 • nauči se prepoznavati motive in tehnike ročnega vezenja, ki so značilni v posameznih pokrajinah v Sloveniji in se seznani z zgodovino vezenja v Evropi;
 • nauči se prenašati sliko na platno in razvija likovne sposobnosti in estetski čut;
 • spozna slovenske izraze za tehnike vezenja in vrste vbodov;
 • pri vezenju razvija likovne sposobnosti za harmonije barv prejic, nauči se pranja in likanja vezenin;
 • ohranja in razvija kulturno dediščino in sodeluje pri promociji šole, kraja in občine;
 • spoznava uporabno vrednost vezenin kot okras na oblačilih, modnih dodatkih, za dekoracijo v stanovanjih, darila, turistične spominke nekoč in danes;
 • pri praktičnem delu si razvija ročne spretnosti in pridobiva delovne navade, krepi pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost;
 • razvija interes za praktično delo in nadaljnje izobraževanje ter si pridobi možnost poznejše samozaposlitve.

 

ROBOTIKA V TEHNIKI

Učitelj:                    Samo Zanjkovič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v  8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav.  Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.

Učenci:

 • spoznajo osnovne pojme robotike;
 • načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele;
 • spoznajo nalogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojnih naprav;
 • razvijajo sposobnost za delo v skupini;
 • razvijajo prostorsko predstavljivost;
 • spoznajo poklic.

 

ELEKTROTEHNIKA

Učitelj:                  Samo Zanjkovič

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Elektrotehnika je enoletni tehnični izbirni predmet pri katerem učenci pridobivajo temeljna spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije.

Spoznajo možnosti pridobivanja električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preskusijo z modeli. Načrtujejo in izdelajo različne modele električnih naprav s sestavljankami.

Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele oziroma uporabne predmete.

Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami (TIT, FIZ, KEM, BIO, GOS). Razvijajo sposobnost za delo v skupini in sposobnost samostojnega reševanja problemov.

Spoznavajo poklice s področja elektrotehnike in sposobnosti, ki so zanje potrebne, ter se motivirajo za prihodnje poklicno delo na področju elektrotehnike.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni tehnični delavnici. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka. Posebna pozornost je namenjena varnemu delu.

 

UČENCI LAHKO PRVA DVA TEDNA V SEPTEMBRU ŠE SPREMENIJO SVOJ IZBOR OZ. IZBEREJO KAKŠEN DRUGI IZBIRNI PREDMET.

Neobvezni drugi tuji jezik

 

Naša šola bo naslednje šolsko leto v sedmem razredu ponudila še neobvezni tuji  jezik  francoščino.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA V 7., 8. in 9. razredu

Učiteljica:      Aleksa-Stukow Elizabeta

Število ur:     70 ur letno / 2 uri tedensko v 7. in 8. razredu

64 ur letno / 2 uri tedensko v 9. razredu

          

Predstavitev in namen:      

Pouk francoščine kot drugega tujega jezika in kot neobveznega izbirnega predmeta omogoča večjezičnost učencev tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. Učenje drugega tujega jezika, tudi francoščine pa je po svoji naravi medkulturno, ker  povezuje  različne kulture.

Francoščina kot neobvezni izbirni predmet daje učencem možnost učenja drugega tujega jezika že v času osnovnošolskega izobraževanja in jim tako zagotavlja pomembno izhodišče za življenje. Francoščina je poleg angleščine namreč zelo pomemben jezik Evropske unije, saj je jezik diplomacije, umetnosti, plesa, mode, pa tudi kulinarike.

Ob koncu  učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v francoščini, v katerih:

 • predstavijo sebe in druge, opišejo sebe, predmete, živali, kraje, razne pojave, načrte za prihodnost, svoje izkušnje,
 • preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.) ter  poiščejo preproste informacije v vsakdanjem besedilu ali jih pridobijo ustno.

 

Oblike dela in vrednotenje znanja:

Pouk francoščine kot drugega tujega jezika vključuje sodobne metode dela, kar pomeni, da je v pouk vključena tudi informacijska  tehnologija. Učenci se tako usposabljajo za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku in se srečujejo z avtentičnimi situacijami.

Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko  zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na druge načine.

 

Predstavitev izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/2019 (v.pdf)

 

Publikacija za starše in učence

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Za vas smo pripravili kratek opis predmetov, ki jih na podlagi naših izkušenj in vašega zanimanja lahko ponudimo učencem. Želimo si, da bi bili izbirni predmeti privlačni in zanimivi ter da bi vsakdo našel tistega, ki ga bo v šolskem letu 2018/19 z veseljem obiskoval.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci lahko izbirajo med:

 • triletnimi predmeti (jeziki: Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.)- skupina 1,
 • triletnimi predmeti, lahko tudi krajšimi (Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.) – skupina 2,
 • enoletni predmeti, vezani na razred (Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.) – skupina 3,
 • enoletni predmeti (Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.) – skupina 4.

Šola mora obvezno ponuditi naslednje predmete: tuji jezik, retoriko ter verstva in etiko.

Vsem izbirnim vsebinam je namenjena ena ura tedensko, razen tujemu jeziku, ki sta mu namenjeni dve uri.

 

POSTOPEK IZBIRE

Izbirni predmeti so del programa, ki si ga lahko učenci izberejo po svojem okusu in si tako naredijo izobraževanje bolj zanimivo.

Ker si bodo učenci predmete izbirali sami, je pomembno, da se odločajo v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi. Učenci naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri odločitvi pa lahko upoštevajo tudi svojo bodočo poklicno usmeritev.

Predmete, ki učence zanimajo, naj razvrstijo na svojo lestvico interesov. Če se zgodi, da za katerega od predmetov, ki bi si ga radi izbrali, ne bo dovolj zanimanja in ga ne bomo izvajali, se bodo vpisali k prvemu naslednjemu predmetu s svoje lestvice, za katerega bo dovolj prijavljenih.

 

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 

Učenec lahko vsako leto zamenja predmete.

 

OCENJEVANJE

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

POSTOPEK IZBIRE

 1. Učenci prinesejo izpolnjene vprašalnike nazaj v šolo
 2. Odgovori vprašalnikov se vnesejo v računalnik
 3. Na podlagi odgovorov se izoblikujejo skupine izbirnih predmetov.

(glede na zanimanje učencev).

 1. Seznanitev učencev z rezultati in usklajevanje ter premiki učencev pri

razvrstitvi.

 1. Dokončno oblikovanje skupin.

 

 

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV ZA SEDMOŠOLCE (PA TUDI ZA OSMOŠOLCE IN DEVETOŠOLCE), KI JIH NUDIMO NA ŠOLI,

urejen po sklopih in glede na razred

 • šolsko leto 2018/19

 

 

Družboslovno-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti

UČENCI LAHKO IZBIRAJO:

– v 7. razredu:

·         Angleščina I  – skupina 1

·         Nemščina I – skupina 1

·         Verstva in etika I – skupina 2

·         Likovno snovanje I – skupina 3

·         Gledališki klub– skupina 4

·         Turistična vzgoja – skupina 4

·         Varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami – skupina 4

 

– v 8. razredu:

·         Nemščina II – skupina 1

·         Angleščina II – – skupina 1

·         Verstva in etika II – skupina 2

·         Likovno snovanje II – skupina 3

·         Življenje človeka na Zemlji– skupina 3

 

 

– v 9. razredu:

·         Nemščina III – skupina 1

·         Angleščina III – – skupina 1

·         Verstva in etika III – skupina 3

·         Retorika – skupina 3

·         Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja – skupina 3

 

 

UČENCI LAHKO IZBIRAJO:

– v 7. razredu:

·         Urejanje besedil – skupina 2

·         Izbrani šport košarka– skupina 4

·         Obdelava gradiv: les – skupina 4

·         Sodobna priprava hrane – skupina 4

·         Zvezde in vesolje – skupina 4

·         Matematična delavnica 7

 

 

– v 8. razredu:

·         Multimedija  – skupina 2

·         Robotika v tehniki – skupina 3

·         Sodobna priprava hrane – skupina 4

·         Poskusi v kemiji – skupina 3

·         Zvezde in vesolje – skupina 4

·         Šport za sprostitev – skupina 4

·         Načini prehranjevanja – skupina 3

 

– v 9. razredu:

·         Šport za zdravje – skupina 4

·         Robotika v tehniki – skupina 3

·         Računalniška omrežja – skupina 2

·         Načini prehranjevanja – skupina 3

·         Elektrotehnika – skupina 3

•     Zvezde in vesolje – skupina 4

 

 

 

 

 

Kratek opis predlaganih izbirnih predmetov

 

ANGLEŠČINA I, II, III / NEMŠČINA I, II, III

Učiteljice:               Tatjana Ilešič, Monja Kolbl, Marijana Topolovec, Natalija Šparakl

Število ur:              70 ur letno / 2 uri tedensko: 7. in 8. razred

64 ur letno / 2 uri tedensko: 9. razred

 

Cilji:  

 • vzgajanje za strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi;
 • vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno;
 • učenje nemščine učencem pomaga razumeti, da je nemščina sredstvo, s katerim lahko pridobijo več znanja in izkušenj;
 • učenci začnejo z razvijanjem celostne sposobnosti za medkulturne in med jezikovne komunikacije s pomočjo nemščine;
 • pouk nemščine je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti;
 • učenci razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje ter jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje), postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami, konvencijami in funkcijami.

 

Predstavitev predmeta:

Nemščina ali angleščina sta v osnovni šoli triletna predmeta, ki se izvajata dve uri tedensko, kar je skupno 204 ure. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi; lahko pa začne z učenjem v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje. Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v OŠ in s tem tudi triletno učenje nemščine ali angleščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem.

 

VERSTVA IN ETIKA I, II, III

Učitelj:    Daniel Tement

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko: 7. in 8. razred

32 ur letno / 1 ura tedensko: 9. razred

 

Cilji:

 • spoznati različna religiozna in nereligiozna pojmovanja sveta ter življenja na njem;
 • razvijati sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen reševati konflikte;
 • razvijati zmožnost etične presoje in pripravljenosti za prevzemanje odgovornosti zase, druge ljudi in naravo;
 • spoznavati objektivna dejstva, odkrivati moralne vrednote in dosegati spoznanja, ki pomagajo oblikovati življenjske odločitve;
 • ovrednotiti pomen krščanstva za razvoj evropskih kultur in oblikovanje slovenskega naroda;
 • navajati na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še posebej glede na njeno versko pluralnost.

 

Predstavitev predmeta:

Učence pripravljamo na dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine različnosti sveta, pri čemer je pozornost pri predmetu namenjena nasprotjem, ki lahko izhajajo iz sprejemanja različnosti, ter pogojem in načelom, ki omogočajo sožitje (vrednote, dostojanstvo, sporazumevanje). Pri obravnavi verstev so v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednot in etike medčloveških odnosov, pri čemer vključujemo tudi  ožje življenjske teme, kot so družina, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, delo in poklic. Temeljna kategorija je oseba, njena odgovorna dejavnost v svetu in različnih skupnostih. Tako učence navajamo na pripravljenost in usposobljenost za avtonomno ter odgovorno ravnanje v demokratični družbi, ob kritičnem presojanju vrednot in življenjskih okoliščin, ter pripravljenost za dialog.

 

UREJANJE BESEDIL  v 7. razredu

MULTIMEDIJA  v 8. razredu

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA  v 9. razredu

Učitelj:                    Branko Meznarič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. in 8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko: 9. razred

 

Predstavitev predmeta:

Računalništvo je razdeljeno na tri sklope: urejanje besedil (UBE) se izvaja v 7. razredu, multimedija (MME) v 8. in računalniška omrežja (ROM) v 9. razredu.

V prvem letu (ROM) učenci v okviru svoje poljubno izbrane teme projektne naloge spoznajo postopke vnosa in predvsem urejanja besedila, skeniranja in oblikovanja slik in iskanja želenih podatkov na internetu. Izdelek je barvna projektna naloga s primerno urejenim besedilom, oblikovano glavo in nogo besedila, primerno oštevilčenimi stranmi in tabelo ter samodejno vstavljenima kazaloma vsebine in slik. Drugo izbrano leto računalništva (MME)  izdelajo predstavitev z računalnikom, s premišljenimi grafičnimi in zvočnimi animacijami. Tretje leto (ROM) učenci oblikujejo svojo internetno spletno stran in jo postavijo pod svojim uporabniškim imenom na www-strežniku. Vso pridobljeno znanje bodo s pridom izkoriščali in ga s tem utrjevali že v osnovni šoli. Pozneje pa bodo le s primerno utrjenim znanjem lahko sledili in uporabljali izjemno hitro prihajajoče novosti na področju računalništva in interneta ter na drugih področjih.

 

LIKOVNO SNOVANJE I, II

Učitelj:                    Vitomir Kaučič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. in 8. razredu

 

 

Predstavitev predmeta:

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje – je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno oblikuje. Z likovnim prakticiranjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, čustev in gibalno občutljivost, natančno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo  in motorično spretnost. Gre za kompleksno sodelovanje in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učenca. Dejavniki se aktivirajo verbalno, realizirajo pa se v likovnem izražanju.

 

Učenci:

– razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,

– pridobivajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote,

– se seznanijo z razlikami  in povezavami med vizualnim in likovnim svetom,

– ob likovno dejavnem delu bogatijo čustvene , socialne  in estetske osebnostne kvalitete,

– razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine.

 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Učitelj:                    Daniel Tement

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 8.razredu

 

Cilji:

 • spoznavanje in razumevanje načinov prilagajanja na različne podnebne pogoje v pokrajinah;
 • razumevanje pomena varovanja naravnega okolja na izbranih območjih;
 • oblikovanje lastnih stališč in predlaganje rešitev za ohranitev naravnega ravnotežja.

 

Predstavitev predmeta:

Učenci 8. razreda razširjajo osnovna znanja o naravnogeografskih in družbeno – geografskih pojavih in procesih v svetu ter domačem okolju s študijem primerov in poskusi. Razširjajo predstave o svetu in domači pokrajini, spoznavajo načine prilagajanja človeku različnim podnebnim in drugim naravnim pogojem. Iščejo negativne primere človekovega izkoriščanja narave, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja. Raziščejo vzroke za onesnaževanje okolja na izbranih območjih in oblike varovanja okolja. Upoštevajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na iskanih območjih.

 

ZVEZDE IN VESOLJE

Učitelj:                    Samo Zanjkovič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7., 8.razredu

32 ur letno/1 ura tedensko v 9. razredu

 

Predstavitev in namen:

Pri izbirnem predmetu Zvezde in vesolje se učenci seznanijo z naslednjimi vsebinami: – z razsežnostjo bližnjega vesolja – spoznajo koncept paralakse – ugotavljajo raznolikost med sijem zvezd – spoznajo različne tipe zvezd – zelo podrobno spoznajo našo zvezdo – Sonce – spoznajo različna ozvezdja – podrobno spoznajo našo galaksijo ( Rimska cesta) – zbirajo in urejajo podatke o vesolju – spoznajo še ostale galaksije – dobijo občutek za različne velikostna skale – zgodovina vesolja

 

Oblike dela in vrednotenje znanja:

Delo poteka na osnovi opazovanja, razlage, razgovora in eksperimentalnega dela. S prostim očesom opazujemo različna ozvezdja, s teleskopom pa opazujemo Sonce, različne planete (Venera, Mars, Jupiter in Saturn) in Luno. Znanje se vrednoti trikrat v šolskem letu. Dvakrat je to ustno ocenjevanje, enkrat pa pisni izdelek in sicer učenci s pomočjo paralakse ocenijo in izračunajo izbrani oddaljeni predmet.

 

POSKUSI V KEMIJI

Učiteljica:               Milena Žibrat

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 8. razredu

 

 

Cilji:

 • učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanj in eksperimentiranja;
 • razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje;
 • seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;
 • urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega

 

Predstavitev predmeta:

Je enoletni predmet, ki je namenjen učencem 8. in 9. razreda. V njem učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela. Usvojijo postopek eksperimentiranja (raziskovalnega dela): od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem

 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Učiteljica:                Brigita Čeh

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7.  razredu

 

 

Predmet je namenjen pridobivanju osnovnega znanja učencev o pojavu naravnih in drugih nesreč, ki se dogajajo okoli nas, dejavnemu odnosu človeštva do nesreč, vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč ter ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč.

Spoznali bomo ukrepe za preprečevanje nesreč in kako ukrepamo pred, med in po nesreči. Spoznali bomo pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb. Predmet pri učencih spodbuja oblikovanje dejavnega odnosa do okolja, predvsem pa do ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter spodbuja pripravljenost na pomoč drugim in prostovoljno delo. Sodelovali bomo s prostovoljnimi organizacijami in reševalnimi službami v našem kraju.

Veliko ur se bo opravilo v sodelovanju s prostovoljnimi organizacijami in reševalnimi službami na terenu. Vabljeni vsi učenci, ki jih to delo zanima.

 

RETORIKA

Učiteljica :              Metka Ohman

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko v 9.razredu

 

Cilji:

 • retorika ni znanost niti umetnost, temveč veščina uspešnega izražanja svojih stališč, zato se je možno naučiti;
 • učenci se naučijo javnega nastopanja in javnega uspešnega zagovarjanja svojih stališč;
 • učijo se svoje izjave argumentirati tako, da sogovorca prepričajo, učijo se poslušati in razumeti druge;
 • spoznavajo, kako pomemben je spomin in dobro poznavanje jezika ter pomenov besed pri sestavi govora;
 • cilje dosegajo na različne načine in jih lahko učinkovito izkoristijo pri drugih predmetih in v življenju nasploh.

 

Predstavitev predmeta:

Je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko v 9. razredu. Pouk retorike se povezuje z učenčevimi izkušnjami, saj je retorika vsakdanja uporabna in koristna veščina. Teorija je ponazorjena z nekaj izbranimi besedili, dopolnjuje se z različnimi zapisanimi ali posnetimi govori literarnih junakov in medijskih osebnosti. Delo poteka v različnih oblikah (frontalno, individualno, skupinsko); zaželena je uporaba elektronskih medijev. Učenci dobijo dve oceni za samostojen govorni nastop in eno oceno za analizo (razčlenitev) govora.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Učitelj:                    Daniel Tement

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko v 9.razredu

 

Cilji:

 • uporaba preprostih terenskih raziskovalnih metod na terenu;
 • pridobljeno znanje ustno, grafično, kvantitativno in pisno predstaviti;
 • razširjanje prostorskih predstav v domači pokrajini.

 

Predstavitev predmeta:

Predmet je namenjen učencem 9. razreda. Učenci se naučijo uporabljati preproste terenske raziskovalne metode, zlasti neposredno opazovanje, orientacijo v pokrajini, kartografsko in drugo gradivo in dokumentiranje ugotovljenega in opazovanega. Pri delu uporabljajo literaturo in sodobna sredstva za spoznavanje oddaljenih pokrajin. Pridobljeno znanje predstavijo na različne načine ( v obliki pisnih del, grafičnih prikazov…). Uporabljajo ga za primerjanje, analizo, sintezo in vrednotenje učnih vsebin.

 

TURISTIČNA VZGOJA

Učiteljica:               Marija Rakuša

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

 

Cilji:

 • učenci na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spremljajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju ( pokrajini ) in v Sloveniji;
 • spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji, in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos;
 • odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same;
 • vključujejo se v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;
 • spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;
 • spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu;
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

 

Predstavitev predmeta:

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda.  Skupina je lahko heterogena. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem bi naj vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobijo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih, zlasti pri turističnem krožku.

 

GLEDALIŠKI KLUB

Učiteljica :              Metka Sobočan Sarjaš

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

 

Cilji:

 • učenci pridobivajo temeljne pojme povezane z gledališčem, z dramatiko ;
 • pridobivajo naklonjenost do branja dramskih besedil, do gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav ;
 • ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini ;
 • razčlenjujejo dramsko besedilo, pretvarjajo literarno predlogo za predstavo, sami pišejo dramska besedila ter jih improvizirajo ;
 • razvijajo zmožnosti za izražanje z mimiko, gibanjem, s kretnjami in z govorom v odrskem prostoru ;
 • pripravljajo govorne interpretacije različnih besedil, predvsem poezije.

 

Predstavitev predmeta:

Gledališki klub je enoletni izbirni predmet, ki izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti. Dopolnjuje se z novimi vsebinami in besedili in je  povezan s spoznanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Učitelj upošteva interese otrok, lastne pobude ter pogoje za delo.

 

NAČINI PREHRANJEVANJA

Učiteljica:               Renata Bajzek

Število ur:              32 ur letno / 1 ura tedensko: 9. razred

35 ur letno/ 1 ura tedensko: 8.razred

 

 

Cilji:

 • učence poučiti, kako si z zdravo prehrano zagotoviti in ohraniti zdravje;
 • z učenci nadgraditi vsebine, pridobljene pri rednem pouku gospodinjstva;
 • poglobiti znanje v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
 • razvijati individualno ustvarjalnost pri pripravi hrane.

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta gospodinjstvo, kjer učenci ugotavljajo vplive hrane na zdravje, v smislu zagotavljanja kakovosti živil in jedi (od nakupa do priprave hrane).

Večina ur tega predmeta poteka praktično, pri čemer učenci osvajajo zdravo pripravo hrane in si s tem izoblikujejo dobre prehranske navade.

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Učiteljica:               Renata Bajzek

Število ur:              35 ur letno 1  ura tedensko v 7. In 8. razredu

 

 

Cilji: 

 • učence poučiti, kako si z zdravo prehrano zagotoviti in ohraniti zdravje;
 • z učenci nadgraditi vsebine, pridobljene pri rednem pouku gospodinjstva;
 • poglobiti znanje v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
 • razvijati individualno ustvarjalnost pri pripravi hrane.

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta gospodinjstvo, kjer učenci kritično ocenjujejo svojo prehranjenost, ugotavljajo povezave le-te z vplivi na zdravje in načrtujejo potrebne spremembe v prehrani. Učenci pri predmetu, pri katerem delo v večini poteka praktično, pripravljajo hrano za ljudi v različnih starostnih obdobjih ter se seznanjajo z alternativnimi načini prehrane ter prehrano v posebnih razmerah.

 

OBDELAVA GRADIV: LES

Učitelj:                    Srečko Štuhec

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

 

Cilji:

 • učenci načrtujejo predmete iz lesnih gradiv;
 • izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo;
 • spoznajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo lesa;
 • izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji;
 • pri izdelavi izdelka uporabijo obdelovalne postopke in ugotavljajo tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj;
 • spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo;
 • spoznajo poklice v lesni industriji in obrti.

 

Predstavitev predmeta:

Učenci izpopolnijo svoje znanje s področja obdelave lesa, ki so ga dobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo je les, ki ga lahko kombinirajo z ostalimi materiali. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabljajo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacija dela in planiranje proizvodnje. Izdelki so uporabni. Učenci pri delu iščejo lastne rešitve postavljenega problema. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

Učenci si morajo v knjigarni nabaviti komplet lesnih gradiv z delovnim zvezkom.

 

IZBRANI ŠPORT: Košarka

Učitelj:                    Aleksander Gracin

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 7. razredu

 

Cilji:

 • razvijati gibalne sposobnosti ( moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in natančnost);
 • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov brez žoge; odkrivanje, varanje, skoki z žogo; poigravanja, vodenja, varanja, podajanja, sprejemanja, udarjanja in odvzemanja žoge;
 • izpopolnjevati tehniko in taktiko športnih iger do stopnje, ki omogoča sproščeno igro;
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti;
 • učence naučiti osnovnih pravil nogometa in osnovnih sodniških znakov;
 • spoštovati pravila športnega obnašanja ( fair play).

 

Predstavitev predmeta:

Predmet predstavlja dodatno razširitev znanja v športnih aktivnostih. Učenci postajajo bolj samozavestni. Osvajajo se dodatna znanja, obenem pa se pripravljajo na tekmovanja. Dodatno se utrjujejo že osvojena znanja, ki jih pozneje uspešno uporabljajo pri ocenjevanju.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Učitelj:                 Slavko Voršič

Število ur:               32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Cilji:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti

(aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi;

 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje);
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane na zdravje in dobro počutje;
 • razumeti odzivanje organizma na napor;
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti;
 • spoštovati pravila športnega obnašanja.

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Učitelj:                    Aleksander Gracin

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v 8. razredu

 

Cilji:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti

(aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi;

 • z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo;
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost;
 • seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe;
 • razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in

druge stresne dejavnike;

 • poznati različne tehnike sproščanja;
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

 

ROBOTIKA V TEHNIKI

Učitelj:                    Branko Meznarič

Število ur:              35 ur letno / 1 ura tedensko v  8. razredu

32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav.  Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.

Učenci:

 • spoznajo osnovne pojme robotike;
 • načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele;
 • spoznajo nalogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojnih naprav;
 • razvijajo sposobnost za delo v skupini;
 • razvijajo prostorsko predstavljivost;
 • spoznajo poklic.

 

ELEKTROTEHNIKA

Učitelj:                    Samo Zanjkovič

Število ur:                  32 ur letno / 1 ura tedensko v 9. razredu

 

Elektrotehnika je enoletni tehnični izbirni predmet pri katerem učenci pridobivajo temeljna spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije.

Spoznajo možnosti pridobivanja električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preskusijo z modeli. Načrtujejo in izdelajo različne modele električnih naprav s sestavljankami.

Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele oziroma uporabne predmete.

Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami (TIT, FIZ, KEM, BIO, GOS). Razvijajo sposobnost za delo v skupini in sposobnost samostojnega reševanja problemov.

Spoznavajo poklice s področja elektrotehnike in sposobnosti, ki so zanje potrebne, ter se motivirajo za prihodnje poklicno delo na področju elektrotehnike.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni tehnični delavnici. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka. Posebna pozornost je namenjena varnemu delu.

 

UČENCI LAHKO PRVA DVA TEDNA V SEPTEMBRU ŠE SPREMENIJO SVOJ IZBOR OZ. SE VPIŠEJO V KAKŠEN DRUGI IZBIRNI PREDMET.

 

Neobvezni drugi tuji jezik

 

Naša šola bo naslednje šolsko leto v sedmem razredu ponudila še neobvezni tuji  jezik  francoščino.

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA V 7., 8. in 9. Razredu

Učiteljica:  Aleksa-Stukow Elizabeta

Število ur: 70 (64) letno/2 uri tedensko              

Predstavitev in namen:      

  

Pouk francoščine kot drugega tujega jezika in kot neobveznega izbirnega predmeta omogoča večjezičnost učencev tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. Učenje drugega tujega jezika, tudi francoščine pa je po svoji naravi medkulturno, ker  povezuje  različne kulture.

Francoščina kot neobvezni izbirni predmet daje učencem možnost učenja drugega tujega jezika že v času osnovnošolskega izobraževanja in jim tako zagotavlja pomembno izhodišče za življenje. Francoščina je poleg angleščine namreč zelo pomemben jezik Evropske unije, saj je jezik diplomacije, umetnosti, plesa, mode, pa tudi kulinarike.

Ob koncu  učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v francoščini, v katerih:

─ predstavijo sebe in druge, opišejo sebe, predmete, živali, kraje, razne pojave, načrte za prihodnost, svoje izkušnje,

─ preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.) ter  poiščejo preproste informacije v vsakdanjem besedilu ali jih pridobijo ustno.

Oblike dela in vrednotenje znanja:

Pouk francoščine kot drugega tujega jezika vključuje sodobne metode dela, kar pomeni, da je v pouk vključena tudi informacijska  tehnologija. Učenci se tako usposabljajo za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku in se srečujejo z avtentičnimi situacijami.

Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko  zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na druge načine.

Dostopnost