Skoči na glavno vsebino

Šolsko svetovalno delo

SVETOVALNO DELO

Doktrina šolskega svetovalnega dela temelji  na Programskih smernicah šolskega svetovalnega dela, Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, Programskih smernicah za delo z učenci z učnimi težavami, Etičnem kodeksu svetovalnih delavcev …

Iz konceptov izhaja, da gre za  interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Temeljna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi deležniki vzgojno izobraževalnega procesa in po potrebi tudi z drugimi zunanjimi ustanovami.

Temeljna področja dela (v: Programske smernice za svetovalno delo):

 • Socialno ekonomske stiske: sodelovanje z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi institucijami pri  oblikovanju  projektov pomoči učencem, ki imajo zaradi nezadostnih socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem in integracijo v šolsko skupnost  s ciljem omiliti njihov slabši socialno-ekonomski položaj (npr.: zagotoviti prostor za učenje in pomoč v šoli, če je to potrebno, organizacija in  koordinacija dodatne pomoči učencem, katerih starši ne znajo pomagati, informiranje staršev o subvencijah, štipendijah, sredstvih šolskega sklada, …, zagotavljanje šolskih potrebščin in druge oblike pomoči).
 • Karierna orientacija: zajema poklicno vzgojo, ki se izvaja v  okviru rednega pouka, interesnih dejavnosti, ur oddelčne skupnosti, obiskov delodajalcev, Kariernega središča in kariernega svetovanja. Zajema tudi posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole, sodelovanje in koordiniranje dela z zunanjimi institucijami: pristojnim ministrstvom, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom  za šolstvo, Obrtno in gospodarsko zbornico, srednjimi šolami …
 • Šolska kultura, klima, vzgoja, red: posvetovalno in svetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z vzgojo, disciplino in klimo na šoli in udejanjanjem vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda. Svetovalno delo z učenci: svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, organizacija/koordinacija pomoči učencem z disciplinskimi in vzgojnimi težavami. Svetovalno in posvetovalno delo z razredniki/učitelji:posvetovanje z učitelji o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, posvetovanje z učitelji o zagotavljanju varnosti med odmori, pred in po pouku (na hodnikih, v garderobah, v šolo in iz šole …), posvetovanje z učitelji pri programu oddelčnih skupnosti in sodelovanje pri urah oddelčnih skupnosti …  Sodelovanje s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih o tematiki šolske kulture, vzgoje in reda ter sodelovanje, evalvacija ter načrtovanje nalog in dela, ki omogoča socialno učenje (dobre izkušnje) in povečuje občutek lastne vrednosti pri učencih. Sodelovanje z vodstvom pri razvojno analitičnem delu, ki obsega: sodelovanje pri načrtovanju šolskega reda, oblikovanju potreb na ravni življenja in dela v šoli.
 • Šolanje, učenje, poučevanje: svetovalno in posvetovalno delo z učitelji, učenci, starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami s ciljem kvalitetnega učenja in poučevanja. Zajema vpis otrok v šolo: koordiniranje, načrtovanje in izvedba vpisa, urejanje postopkov prešolanja, sodelovanje z zunanjimi ustanovami, urejanje evidenc, vodenje dokumentacije, ugotavljanje potreb staršev in otrok (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, prihodi in odhodi otrok, oblikovanje oddelkov …);
 • Delo z nadarjenimi učenci (spremljanje učencev pri vzgojno izobraževalnem delu, sodelovanje pri evidentiranju in identifikacij, informiranje staršev in pridobivanje soglasij, sodelovanje pri pripravi in ponudbi programov za nadarjene, spremljanje nadarjenih, vodenje seznamov nadarjenih …;
 • Delo zučenci z učnimi težavami: podpora, spodbuda in pomoč učencem po petstopenjskem modelu pomoči (podrobneje v Koncept dela: učne težave v OŠ). Model pomoči učencem z učnimi težavami zajema pomoč učitelja  v okviru pouka, dopolnilnega pouka in podaljšanega bivanja (za učence nižjih razredov). Učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč in učencem višjih razredov ponudimo dodatno individualno ali skupinsko pomoč, v  primeru težjih učnih težav učencev pa predlagamo staršem, da podajo predlog za usmeritev otrok v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
 • Telesni, osebni in socialni razvoj: zajema svetovalno-preventivno delo:z učenci (interakcijske vaje,  mediacijo, izvajanje programov za krepitev  dobre samopodobe); posvetovalno delo z učitelji pri delu z učenci s težavami v telesnem, čustvenem in osebnem razvoju; sodelovanje s šolsko skupnostjo; urejanje statusov športnika/ kulturnika; koordiniranje in izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje odvisnosti; sodelovanje z zunanjimi ustanovami …

Svetovalno delo na šoli izvajajo:

Jelka Kodba, socialna delavka, ki je za individualne razgovore dosegljiva od torka do petka od 8.00 do 11.00.

Starši lahko pridobite informacije o:

 • vpisu otrok v 1. razred,
 • postopkih prepisa in odloga šolanja,
 • postopkih evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev,
 • vpisu v srednje šole,
 • pridobivanju subvencij za šolo v naravi in druge.

E- mail: jelka.kodba@guest.arnes.si

TEL: 02 5844 307

Dr. Teja Gracin, inkluzivna pedagoginja, ki koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami.

E- mail: teja.gracin@guest.arnes.si

TEL: 02 5844 308

V njeni odsotnosti delo koordinira Maja Gajser.

Nataša Vuk, mag. psihologije, ki  koordinira individualno in skupinsko pomoč učencev z učnimi težavami.

E- mail: natasa.vuk@guest.arnes.si

TEL: 02 5844 306

Dostopnost