1.)_Zbirka_podatkov_o_uencih_ki_potrebujejo_pomo_oziroma_svetovanje

2.)_Zbirka_podatkov_o_napredovanju_uencev_izdanih_sprievalih_in_drugih_listinah

3.)_Evidenca_zaposlenih_delavcev

4.) Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

5.) Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih morfoloških značilnosti učencev

6.) Zbirka podatkov i otrocih, vključenih v vrtec

7.) Zbirka podatkov o šolski prehrani učencev

8.) Evidenca o plači zaposlenega delavca

9.) Evidenca o poškodbah pri delu